Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi

Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi