Thủ tục yêu cầu thuận tình ly hôn

Thủ tục yêu cầu thuận tình ly hôn Thuận tình ly hôn: Là trường hợp mà cả hai vợ chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân và được thể hiện bằng đ...

Thủ tục đơn phương ly hôn

Đơn phương Ly hôn là việc một trong hai vợ chồng yêu cầu Tòa án công nhận được chấm dứt quan hệ hôn nhân

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trá...

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp có thẩm quyền. - Cán bộ tiếp nhận hồ...

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài ở khu vực biên giới

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã có thẩm quyền. - Trong thời hạn 15 ...

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người mẹ; nếu không xá...

Thủ tục Đăng ký lại việc sinh

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký lại việc sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký khai...

Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký trước đây hoặc UBND cấp xã ...

Thủ tục Đăng ký việc xác định lại dân tộc

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký việc xác định lại dân tộc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến UBND huyện mà...

Thủ tục Đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký việc chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc giám hộ. - Trong...

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Trình tự thực hiện: 1. Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được nhận làm c...

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Trình tự thực hiện: 1. Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã  nơi mình thường trú; 2. UBND cấp xã cử cô...

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Trình tự thực hiện: - Một trong hai bên kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã có thẩm quyền. - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nh...

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã; - Trong trường hợp người yê...

Thủ tục Đăng ký kết hôn trong nước

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ. - Khi đăng ký ...

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Trình tự thực hiện: - Một trong hai bên kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trác...

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài tại cơ quan đại diện

Trình tự thực hiện: - Một trong hai bên kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra...

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện: - Một trong hai bên kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp có thẩm quyền. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ...

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện: - Một trong hai bên kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp có thẩm quyền. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ...

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp có thẩm quyền. - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấ...

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện: - Sau khi được thành lập, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Trung tâm)...

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. - ...

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện có thẩm quyền; - Trong ...

Đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú của một trong 2 bên kết hôn. - Trường hợp hai vợ ...