Thủ tục yêu cầu thuận tình ly hôn

Thủ tục đơn phương ly hôn

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài tại Việt Nam

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài ở khu vực biên giới

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Thủ tục Đăng ký lại việc sinh

Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn

Thủ tục Đăng ký việc xác định lại dân tộc

Thủ tục Đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục Đăng ký kết hôn trong nước

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài tại cơ quan đại diện

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài tại Việt Nam

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện

Đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình