Thủ tục Đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký việc chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc giám hộ.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy yêu cầu chấm dứt việc giám hộ là phù hợp với quy định của pháp luật và không có tranh chấp, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ, đồng thời ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu chấm dứt giám hộ một bản chính Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của đương sự. (Nhận kết quả tại UBND cấp xã).
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ (Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH).
- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây và xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
- Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ.
Lệ phí (nếu có): Không quá 5.000 đồng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Yêu cầu chấm dứt giám hộ phù hợp với quy định của pháp luật.
Mẫu đơn, Tờ khai: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ (Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
•    TP-HT-2012-TKCDGH
Căn cứ pháp lý :
•    Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
•    Thông tư 05/2012/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
•    Thông tư 97/2006/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
•    Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch