Thủ tục Đăng ký lại việc sinh

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký lại việc sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh trước đây.
- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính bản chính Giấy khai sinh. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu đăng ký lại việc sinh tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS).
- Bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
 - Khi đăng ký lại việc sinh cho cán bộ, công chức, hoặc cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì người đó phải nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên. Trường hợp vì lý do bí mật mà cơ quan, đơn vị của người đó không cho sao chụp bản lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, thì phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những nội dung khai sinh của người đó (như: Họ tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha con, mẹ con) đã ghi trong hồ sơ cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh
 Lệ phí (nếu có): Không 
 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc sinh đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mẫu đơn, Tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
•    TP-HT-2012-TKĐKLVS
Căn cứ pháp lý :
•    Chỉ thị 24/2007/CT-TTg Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
•    Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
•    Thông tư 05/2012/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
•    Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch