Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký trước đây hoặc UBND cấp xã nơi cư trú.
-  Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện kết hôn đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.
Khi đăng ký lại việc kết hôn, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung  kết hôn được ghi theo nội dung của bản sao giấy chứng nhận kết hôn đó.
Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH).
-  Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có). Trong trường hợp không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng Sổ đăng ký kết hôn không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Việc kết hôn đã được đăng ký nhưng sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
- Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên vợ chồng phải có mặt.
Mẫu đơn, Tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
•    TP-HT-2012-TKĐKLVKH
Căn cứ pháp lý :
•    Chỉ thị 24/2007/CT-TTg Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
•    Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
•    Thông tư 05/2012/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
•    Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch