Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện có thẩm quyền;
- Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử.
Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, viên chức Lãnh sự ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định). (Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để theo dõi).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện có thẩm quyền.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN); 
- Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn) hoặc bản sao Giấy chứng tử (trường hợp người kia đã chết).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh là 03 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận, nơi cư trú của công dân Việt Nam.
Cơ quan phối hợp: Không
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận, nơi cư trú của công dân Việt Nam.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Lệ phí (nếu có): 10 USD
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Là công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
•    Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN)
Căn cứ pháp lý :
•    Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
•    Thông tư 09b/2013/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
•    Thông tư 236/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
•    Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch