Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài ở khu vực biên giới

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã có thẩm quyền.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện việc niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời hạn 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Hết thời hạn niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã có công văn, gửi kèm theo bản sao (không cần chứng thực) 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp từ chối đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
Thành phần hồ sơ:
- Các giấy tờ phải xuất trình:
+ Giấy chứng minh nhân dân biên giới đối với công dân Việt Nam; trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân biên giới thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra;
+ Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác đối với công dân nước láng giềng do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp để chứng minh việc người đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.
- Các giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ con (TP/HTNNg-2010-CMC.1).
+ Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 27 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
•    Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Căn cứ pháp lý :
•    Nghị định 24/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
•    Thông tư 08.a/2010/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch