Đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Trình tự thực hiện:
- Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú của một trong 2 bên kết hôn.
- Trường hợp hai vợ chồng cùng thường trú hoặc tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký kết hôn, hoặc một trong hai bên không thường trú hoặc tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký kết hôn, nhưng Uỷ ban nhân dân biết rõ về tình trạng hôn nhân của họ, thì Uỷ ban nhân dân thực hiện việc đăng ký kết hôn ngay sau khi nhận Tờ khai đăng ký kết hôn. Hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn. Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn được trao cho vợ, chồng tại trụ sở UBND cấp xã hoặc tại nơi cư trú.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. Việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại trụ sở UBND cấp xã hoặc tại thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.
- Tờ khai đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì việc đăng ký thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp: Không
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987;
- Khi đăng ký kết hôn hai bên phải có mặt.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
•    Tờ khai đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH)
Căn cứ pháp lý :
•    Thông tư 09b/2013/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
•    Nghị định 77/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
•    Luật 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình