Thủ tục khởi kiện vụ án li hôn

Câu hỏi:
Đối với các vụ án hôn nhân và gia đình, người khởi kiện có bắt buộc phải gửi đơn kiện qua Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hòa giải trước khi khởi kiện tại Tòa án không?

Trả lời

Theo quy định tại điều 86 Luật hôn nhân và gia đình thì: “Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở”.

Như vậy, các vụ án hôn nhân gia đình không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải cơ sở ở xã, phường, thị trấn vì nhà nước và xã hội chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc. Do đó, người khởi kiện đối với vụ án hôn nhân và gia đình có quyền không thông qua hòa giải cơ sở mà gửi đơn khởi kiện đến Tòa án. Tòa án phải thụ lý và giải quyết.